Witamy serdecznie!

Oto oficjalna strona Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły SDB (Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Małego Przedszkola) w Barnówku prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”.

 
 
 
 
 

PODSTAWY PRAWNE
Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572, ze zm.).

ZASADY OGÓLNE
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych,
tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka
polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu
historii lub przyrody.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia
szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien
uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.

CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU
Sprawdzian składa się z dwóch części. CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka
polskiego i z matematyki, natomiast CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego
nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego
w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut,
a CZĘŚĆ 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie
przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego
rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród
zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to
takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach
otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

ZADANIA NA SPRAWDZIANIE
Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast
zadania z języka obcego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta
odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi
do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie
zadań.
Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono poniżej

CZĘŚĆ 1-JĘZYK POLSKI(8-12 ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH, 2-4 ZADANIA OTWARTE), MATEMATYKA(8-12 ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH, 2-4 ZADANIA OTWARTE)
CZĘŚĆ 2-JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY(35-45 ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH)

WYNIKI SPRAWDZIANU
Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów
wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą
być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą
– wyrażone w procentach – cztery wyniki:
- wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka
polskiego i matematyki)
- wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które
uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego
przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie
18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie:
http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian;

Zadbamy o Twoją pociechę

twittergallerycontact