O nas

bus

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE NA RZECZ ROZWOJU WSI
MOSTNO,WIĘCŁAW, ŁAZY I BARNÓWKO „NASZA SZKOŁA”
Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARNÓWKU

 

Rozdział I
Postanowienie ogólne


§1

Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła” z siedzibą w Barnówku zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 roku o stowarzyszeniach ( Dz. U.1989 Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.


§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.


§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z zachowaniem
obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
 

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Barnówku.
 

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 

§6

Stowarzyszenie,opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników.
 

§7

Stowarzyszenie,ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w
zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 

§8

Stowarzyszenie,może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
 

Rozdział II
Cele i sposoby działaniach
 

§9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia a tym samym społecznego, kulturalnego
i gospodarczego wsi: Mostno,Więcław, Łazy i Barnówko.

2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym.

3. Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych.

4. Prowadzenie kursów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych
działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

5. Prowadzenie działalności proekologicznej na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

6. Prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego,świetlicy, klubu dla młodzieży i
dla dorosłych mieszkańców wsi.

7. Wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego.

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Szeroko rozumianą działalność kulturalną a w tym działania na rzecz zachowania i
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

2. Organizowanie opieki i wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

3. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.

4. Wpieranie działań na rzecz infrastruktury wiejskiej:Mostna, Więcławia ,Łaz, i Barnówka.

5. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego regionu.

6. Tworzenie nowych miejsc pracy.

7. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych.

8. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w Unii Europejskiej i
przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.

9. Wykorzystanie środków unijnych na działalność oświatową Stowarzyszenia.

10. Promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.

11. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku.

12. Prowadzenie działalności wydawniczej.

13. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć
związanych z rozwojem w/w miejscowości.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych.
 • Członków wspierających .
 • Członków honorowych.

 

§13

Członek zwyczajny ma prawo:
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsi:Mostno,Więcław,Łazy, Barnówko i okolice, która ukończyła 16 lat.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną .Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.


§14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego jeśli ukończył 18 lat.
 • Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 • Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków.


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.§15

Członek wspierający, z z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
posiada inne prawa członka zwyczajnego.

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust.2 pkt.2 i 3.


§16

Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust.2 pkt 3.


§17

1. Członkostwo w Stowarzyszenie ustaje na skutek:

 • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 • Śmierć członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok.
 • Wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.


2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały.

3. W przypadku określonym w ust.1 pkt.3 i 4, orzeka Zarząd podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia.

4. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

5. Do osób,którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4.
 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

 

§19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum).
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum).Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej
może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
    

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez Zarząd.
Uzupełnienie składu osobowego władz Stowarzyszenia następuje przez wejście
do władz Stowarzyszenia tych członków, którzy przy wyborze władz przez walne
zebranie Członków Stowarzyszenia nie weszli do władz a otrzymali największa
liczbę głosów w kolejności ich uzyskania.
  

Walne Zebranie Członków
 

§21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
Z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi

 
§22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie liczbie od trzech do pięciu.
Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
Zarząd.
Komisja Rewizyjna
1/3 członków Stowarzyszenia
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zakładają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków
w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim
terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później niż pierwszy termin.
    

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
uchwalanie statutu i jego zmian
uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia
wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
ustalenie wysokości składek członkowskich
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszeniach
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
inne przyczyny wynikające z niniejszego statutu
    

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy
na żądanie Komisji Rewizyjnej
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

Kontakt

tel: 095 760 2662

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact