Szkoła

kids read

1. W klasach I – III klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej tych osiągnięć oraz oceny opisowej zachowania.

2. Przy klasyfikowaniu uczniów klas I – III ocenę opisową ustala się w oparciu o spostrzeżenia nauczyciela zapisywane w dzienniku lekcyjnym, w którym są opisane osiągnięcia uczniów w zakresie:

mówienia
słuchania
czytania
pisania
liczenia

oraz umiejętności społeczno-przyrodnicze:

artystyczno-techniczne
fizyczno-ruchowe
emocjonalno-społeczne.

3. Dla każdego ucznia, nauczyciel zakłada „Teczkę osiągnięć ucznia", w której gromadzone są informacje: indywidualne prace ucznia, sprawdziany, testy, karty samooceny, itp.

4. Na zakończenie I semestru rodzice uczniów otrzymują opisową informację o opanowanych umiejętnoś­ciach swoich dzieci i opisową ocenę zachowania.

5. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo z opisową oceną osiągnięć dydaktycznych i opisową oceną zachowania. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6. Przy ocenie zachowania uwzględnia się postawy ucznia w zakresie:

kultury osobistej,
obowiązkowości, dokładności,
zaangażowania, inicjatywy,
kontaktów koleżeńskich,
poszanowania własności,
szacunku wobec nauczycieli i pracowników Zespołu,
wypełniania poleceń nauczyciela, wychowawcy.

·

Kontakt

tel: 095 760 2662

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact