Szkoła

kids read

Obowiązująca w szkole skala ocen obejmuje pięć pozytywnych wartości. Wymaganiom odpowiadają poszczególne stopnie:

1) dopuszczający (skrót: dop., cyfra: 2)

2) dostateczny (skrót: dst., cyfra: 3)

3) dobry (skrót: db., cyfra: 4)

4) bardzo dobry (skrót: bdb., cyfra: 5)

5) celujący (skrót: cel., cyfra: 6)

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

opanował w zdecydowanej większości treści konieczne, przewidziane w Podstawie Programowej,
ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrabiać,
przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował treści konieczne i podstawowe,
rozumie treści określone programem nauczania,
z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe sytuacje problemowe,
analizuje podstawowe zależności,
próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko,
przejawia własną inicjatywę,
wykazuje aktywność na lekcji.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające,
umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i innym materiałem źródłowym - ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu,
rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod,
bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

w pełni opanował treści programowe, jednocześnie dopełniając je o wiedzę wykraczającą poza materiał przewidziany dla danej klasy,
potrafi samodzielnie rozwiązywać sytuacje nietypowe, interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska,
umie bronić swoich poglądów.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości w znacznym stopniu wykraczające poza program danej klasy,
umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabywaną wiedzę,
z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach.

Kontakt

tel: 095 760 2662

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact