Szkoła

kids read

Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne,

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wymagania zawarte w Statucie Zespołu i może być wzorem do naśladowania dla innych, a w szczególności:

szczególnie wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
przejawia inicjatywę w organizacji życia klasy, szkoły i środowiska,
należycie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela,
przejawia szczególną dbałość o piękno mowy ojczystej,
aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
szanuje godność innych i jest tolerancyjny,
ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
nie spóźnia się bez powodu na zajęcia lekcyjne,
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki, dba o czystość i stosowny strój,
dba o mienie osobiste, szkolne i społeczne,
uczy się systematycznie,
jest koleżeński, chętnie pomaga innym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w Statucie Zespołu i wyróżnia się swoim zachowaniem, a w szczególności:

wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
współorganizuje życie klasy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska,
szanuje godność innych i jest tolerancyjny,
nie spóźnia się bez powodu na zajęcia lekcyjne,
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
dba o piękno mowy ojczystej,
jest koleżeński,
ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
uczy się systematycznie,
dba o mienie osobiste, szkolne i społeczne,
przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki, dba o czystość i stosowny strój.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w Statucie Zespołu i wyróżnia się w niektórych podstawowych elementach, a w szczególności:

zachowuje się kulturalnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
angażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
stara się dbać o piękno mowy ojczystej,
w zasadzie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,
sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
dba o mienie własne, szkolne i społeczne,
jest tolerancyjny i koleżeński,
przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki, dba o czystość i stosowny strój, nie prowokuje do bójek, kłótni i konfliktów,
ma nie więcej niż 2 dni nieusprawiedliwione w semestrze.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w Statucie Zespołu, czasami uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty, a w szczególności:

zachowuje się poprawnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
stara się uczyć systematycznie,
stara się dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów,
sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
pracuje nad kulturą języka ojczystego,
sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
ma nie więcej niż 4 dni nieusprawiedliwione w semestrze,
jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiega rażąco od ogólne przyjętych norm.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często nie wypełnia wymagań zawartych w Statucie Zespołu, a w szczególności:

ma lekceważący stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
ma liczne uwagi w karcie obserwacji odnośnie zachowania i postępowania,
nie przejawia zainteresowania życiem klasy, szkoły,
często łamie zasady bezpieczeństwa własnego i innych,
wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
często spóźnia się bez uzasadnienia na zajęcia lekcyjne,
cechuje go niska kultura osobista i kultura języka,
ma nie więcej niż 6 dni nieusprawiedliwionych w semestrze.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wypełnia wymagań zawartych w Statucie Zespołu, a w szczególności:

rażąco narusza zasady współżycia społecznego i lekceważy przyjęte normy etyczne,
często posługuje się wulgaryzmami,
dewastuje mienie szkolne i własność kolegów,
ulega nałogom,
wchodzi w konflikt z prawem, prowokuje lub bierze udział w bójkach,
często opuszcza i nie usprawiedliwia nieobecności w szkole,
nie przejawia chęci poprawy swojego postępowania, pomimo stosowanych środków zaradczych.

Kontakt

tel: 095 760 2662

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact